Všeobecné obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení

1.1 Tento dokument slouží jako všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti NEXT-L GROUP s.r.o., se sídlem Dolní Břežany - Lhota, Rozmarná 106, PSČ 25241, IČO: 274 48 835, zapsané pod sp. zn. C 112341, která je vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Poskytovatel“) a upravuje práva a povinnosti smluvních stran vzniklých na základě smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a jeho zákazníky (dále jen „Zákazník“) v rámci nabízení produktů a služeb prostřednictvím internetových stránek https://jaroslavprusa.com/ (dále jen „Webové rozhraní“), popřípadě na základě jiného způsobu.

1.2 Pro vyloučení pochybností platí, že tyto VOP tvoří obsah všech smluv, které se uzavírají prostřednictvím Webového rozhraní a dále smluv, ke kterým jsou tyto VOP přiloženy či smluv, které se na tyto VOP odkazují.

2. Informace o uzavření smlouvy

2.1 Ve snaze dostát veškerým vnitrostátním právním předpisům a nařízením Evropské unie, kterými se tyto VOP řídí, poskytuje Poskytovatel Zákazníkovi v tomto čl. 2 VOP informace, které je Poskytovatel povinen poskytnout Zákazníkovi před uzavřením smlouvy:

2.1.1. Hlavní vlastnosti služeb. Informace o hlavních vlastnostech a charakteru služeb v rozsahu, který je přiměřený použitým prostředkům komunikace na dálku, jsou uvedeny v rámci Webového rozhraní u příslušného produktu či služby.

2.1.2. Obchodní název a sídlo Poskytovatele. O obchodním názvu a sídle společnosti je Zákazník informován v odst. 1.1 těchto VOP

2.1.3. Kontaktní údaje Poskytovatele. Zákazník může kontaktovat Poskytovatele následujícím způsoby:

  • E-mailem na adresu: podpora@jaroslavprusa.com
  • Prostřednictvím poštovních služeb na adresu sídla Poskytovatele, které je uvedeno v odst. 1.1 těchto VOP.

2.1.4. Adresa pro reklamaci. Zákazník je oprávněn uplatnit reklamaci služby či produktu, popřípadě podat stížnost či jiný podnět na adresu sídla, která je uvedená v odst. 1.1 těchto VOP.

2.1.5. Celková cena služby či produktu. Informace o ceně služby, včetně daně z přidaného hodnotě, ostatních daní, cel a v případě služby, kde nelze určit cenu předem, způsob určení ceny, včetně nákladů na dopravu, dodání, poštovné, další náklady či poplatky, anebo pokud tyto náklady či poplatky nelze určit předem, způsob určení těchto nákladů a poplatků, a to v případě, kdy je bude hradit Zákazník, jsou k nalezení v rámci Webového rozhraní.

2.1.6. Platební podmínky a dodací podmínky. Informace o platebních a dodacích podmínkách jsou uvedeny v čl. 4 VOP.

2.1.7. Právo Zákazníka, který je spotřebitelem, odstoupit od smlouvy. Informace o právu Zákazníka odstoupit od smlouvy, včetně souvisejících podmínek, jsou uvedeny v čl. 5 těchto VOP, a to včetně formuláře pro odstoupení od smlouvy a informací o nákladech vrácení zboží, ale také o okolnostech, za kterých Zákazník není oprávněn od smlouvy odstoupit.

2.1.8. Vadné plnění. Informace o nárocích z vadného plnění, včetně informací, jak tyto nároky uplatnit, jsou uvedeny v čl. 7 VOP.

2.1.9. Záruka. Informace o existenci a podrobnostech záruky, která je poskytovaná Poskytovatelem, včetně informací o nadstandardní záruce, jsou uvedeny na Webovém rozhraní.

2.1.10. Délka trvání smlouvy a závazků ze smlouvy. Informace o délce trvání smlouvy, jakož i další informace, které se týkají způsobu uzavření smlouvy, jsou uvedeny v čl. 3 VOP, a to včetně informací o minimální délce trvání závazků ze  smlouvy.

2.1.11. Povinnost poskytnutí zálohy. O povinnosti poskytnout plnění předem jako zálohu ze strany Zákazníka, včetně souvisejících podmínek, je Zákazník informován v rámci Webového rozhraní, popřípadě jiným způsobem.

2.1.12. Technické zabezpečení a kompatibilita. Informace o funkčnosti, včetně případných použitelných technických ochranných opatření pro zabezpečení elektronického obsahu, je Zákazník informován prostřednictvím Webového rozhraní, totéž platí i o kompatibilitě elektronického obsahu s hardwarem a softwarem, která je Zákazníkovi známa nebo o níž lze důvodně předpokládat, že je mu známa.

2.1.13. Mimosoudní řešení sporu. Informace o mimosoudním řešení sporu jsou poskytnuty Zákazníkovi v čl. 10 VOP.

2.1.14. Uložení smlouvy. Smlouva je uložena v elektronické podobě u Poskytovatele a Zákazník je oprávněn si její znění vyžádat prostřednictvím písemné žádosti zaslané na kontaktní údaje v těchto VOP.

2.1.15. Dozorčí orgány. Seznam dozorčích orgánů, které kontrolují podnikání Poskytovatele, jsou uvedeny v čl. 10 VOP.

2.1.16. Důkaz o uzavření smlouvy. V souladu se směrnicí EU (2000/31/ES) o elektronickém obchodu a případně jejími národními transpozicemi informuje Poskytovatel Zákazníka, že důkazem uzavření smlouvy mezi Zákazníkem a Poskytovatelem je potvrzovací e-mail.

2.1.17. Jazyk smlouvy. Smlouva se vyhotovuje v jazyce, který Zákazník zvolí ve webovém rozhraní dle čl. 3 VOP. Zákazník bere na vědomí, že právně závazná je pouze česká verze zde uvedených obchodních podmínek, přičemž překlady těchto podmínek jsou poskytovány pouze pro pohodlí Zákazníka. V případě rozporu mezi originálem obchodních podmínek a překladu, má přednost ustanovení obchodních podmínek v českém jazyce, pokud není stanoveno jinak pro konkrétní země.

3. Uzavření smlouvy

3.1. Na Webovém rozhraní jsou uvedeny informace o službách a produktech, včetně uvedení cen jednotlivých služeb a produktů, náklady spojené s případným doručením či vrácením a další podrobnosti. Ceny služeb a produktů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny služeb a produktů zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou k zobrazení na Webovém rozhraní.

3.2. Smlouva mezi Poskytovatelem a Zákazníkem je uzavírána:

3.2.1. prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na Webovém rozhraní, a to dle odst. 3.3 VOP;
3.2.2. prostřednictvím e-mailové komunikace, a to dle odst. 3.4 VOP;
3.2.3. dalšími způsoby v souladu s odst. 3.5 VOP.

3.3. Uzavření smlouvy prostřednictvím webového formuláře

3.3.1. Zákazník vyplní na Webovém rozhraní objednávkový formulář, a to u příslušné služby či produktu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • objednávané službě či produktu,
  • způsobu úhrady ceny produktu a služby, případně údaje o požadovaném způsobu doručení objednávané služby či produktu a
  • informace o nákladech spojených s dodáním služby či produktu (dále společně jen jako „Objednávka“).

3.3.2. Před zasláním Objednávky Poskytovateli je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Pro vyloučení pochybností platí, že  údaje uvedené v Objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné a pravdivé.

3.3.3. Zákazník odešle Objednávku Poskytovateli kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“ či jiné tlačítko, které slouží k odeslání Objednávky.

3.3.4. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Zákazníka uvedenou v Objednávce.

3.3.5. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací), jež je Poskytovatelem zasláno Zákazníkovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Zákazníka. Informace o délce trvání smlouvy, zda je uzavřena na dobu určitou či neurčitou, včetně dalších informací, které se týkají délky smlouvy, jsou uvedeny u příslušného produktu či služby v rámci Webového rozhraní.

3.4. Uzavření prostřednictvím e-mailu

3.4.1. Zákazník zašle Poskytovateli poptávku služby či produktu, ze které bude patrno, jakou službu či produkt poptává.

3.4.2. Poskytovatel v návaznosti na poptávku dle odst. 3.4.1 VOP zašle Zákazníkovi nabídku, ve které uvede bližší popis služby či produktu, cenu a další podrobnosti, jako termín dodání či poskytnutí služby apod.

3.4.3. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem vzniká doručením přijetí nabídky (akceptací), jež je doručena Poskytovateli ze strany Zákazníka.

3.5. Další způsoby uzavření smlouvy

3.5.1. Smluvní strany se mohou dohodnout i na jiném způsobu uzavření smlouvy, ze kterého bude patrné, co je obsahem smlouvy a který bude odkazovat na tyto VOP.

3.6. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.7. Pro vyloučení pochybností platí, že Poskytovatel není povinen se Zákazníkem uzavřít smlouvu.

4. Dodací a platební podmínky

4.1. Pokud se Poskytovatel a Zákazník ve smlouvě nedohodnou jinak, Poskytovatel je povinen dodat produkt či poskytnout službu Zákazníkovi podle avizovaného termínu uvedeného na Webovém rozhraní. Pokud Poskytovatel nesplnil svůj závazek dodat či poskytnout produkt nebo službu ve lhůtě podle první věty, Zákazník jej vyzve, aby svoji povinnost splnil v poskytnuté dodatečné přiměřené lhůtě. Pokud Poskytovatel nesplní svoji povinnost produkt či službu poskytnout nebo dodat ani v této dodatečné přiměřené lhůtě, Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy

4.2. Zákazník může za objednané zboží a za případné náklady za dodání zboží zaplatit následujícími způsoby:

4.2.1. online platební či kreditní kartou,
4.2.2. bankovním převodem.

4.3. Pokud není stanoveno jinak, je splatnost všech faktur či výzev k úhradě do 15 dnů od jejich doručení. V případě platby kartou je splatnost stanovena okamžitě.

5. Odstoupení od smlouvy

5.1. Ustanovení tohoto čl. 5 se uplatňuje pouze v případě Zákazníků, kteří jsou spotřebitelem v souladu s legislativou, týkající se ochrany spotřebitele.

5.2. Zákazník bere na vědomí, že odstoupení od smlouvy v případě smlouvy uzavřené distančním způsobem se neuplatňuje v případě, pokud je předmětem smlouvy:

5.2.1. dodávka zvukové nebo obrazové nahrávky, nebo počítačového programu a Zákazník porušil jejich původní obal;

5.2.2. poskytnutí služby a tato služba byla splněna s předchozím výslovným souhlasem Zákazníka před uplynutím lhůty pro odstoupení smlouvy;

5.2.3. dodání digitálního obsahu (pokud nebyl poskytnutý na hmotném nosiči) a tento obsah byl dodán s předchozím výslovným souhlasem zákazníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

5.2.4. účast na kurzu či přednášce, které jsou poskytovány v určeném termínu.

5.3. Pro vyloučení pochybností platí, že uzavřením smlouvy, jejíž součástí jsou tyto VOP, je Zákazník informován o nemožnosti odstoupení v případech uvedených v odst. 5.2 VOP.

5.4. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.2 VOP či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má Zákazník právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí produktu či poskytnutí služby, přičemž v případě, že předmětem smlouvy je několik druhů služeb či produktů nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky či poskytnutí. Odstoupení od smlouvy musí být Poskytovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od smlouvy může Zákazník zasílat mimo jiné na adresu provozovny Poskytovatele či na adresu elektronické pošty Poskytovatele uvedené v odst. 2.1.3 VOP.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.4 VOP se smlouva od počátku ruší. Produkty či zboží musí být Zákazníkem Poskytovateli vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od smlouvy Poskytovateli. Odstoupí-li Zákazník od smlouvy, nese Zákazník náklady spojené s navrácením produktu či zboží Poskytovateli, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.6. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.4 VOP vrátí Poskytovatel peněžní prostředky přijaté od Zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy Zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je Poskytovatel od Zákazníka přijal.  Odstoupí-li Zákazník od smlouvy, Poskytovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník zboží vrátí nebo prokáže, že produkty či zboží Poskytovateli odeslal.

5.7. V případech, kdy má Zákazník právo v souladu s ustanovením dle čl. 5.4 VOP  od smlouvy odstoupit, je Poskytovatel také oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí produktu či zboží Zákazníkem. V takovém případě vrátí Poskytovatel Zákazníkovi cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Zákazníkem.

5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut Zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi Poskytovatelem a Zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy Zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Zákazník je povinen spolu se zbožím Poskytovateli vrátit i poskytnutý dárek.

6. Ochrana osobních údajů

6.1. Informace o tom, jak Poskytovatel zpracovává osobní údaje, naleznete v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů.

7. Práva a povinnosti z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

7.2. Poskytovatel odpovídá Zákazníkovi, že produkty či zboží při převzetí nemají vady. Zejména Poskytovatel odpovídá Zákazníkovi, že v době, kdy Zákazník zboží převzal:

7.2.1. má produkt či služba vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Poskytovatel popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu produktu či zboží a na základě reklamy jím prováděné,

7.2.2. se produkt či služba hodí k účelu, který pro jeho použití Poskytovatel uvádí nebo ke kterému se produkt či služba tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. produkt či služby odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je produkt či služby v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. produkt a služby vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Pro vyloučení pochybností platí, že Poskytovatel neodpovídá za použití jeho názorů či rad, resp. neodpovídá za výsledek. Produkty a služby Poskytovatele jsou určeny pro vzdělávací účely a jejich cílem není přímo či nepřímo zvyšovat prodej zboží či služeb Zákazníka či jakkoliv ovlivňovat jeho podnikání či osobní růst.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5. Zákazník je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního produktu či zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.  Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.  Zárukou za jakost se Poskytovatel zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li Zákazník Poskytovateli vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou Zákazník nemůže vadné zboží užívat.

7.6. Ustanovení uvedená v čl. 7 VOP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.  Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Zákazník vadu sám způsobil.

7.7. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u Poskytovatele. Poskytovatel je povinen Zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy Zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené Poskytovatelem k provedení opravy.

7.8. Zákazník sdělí Poskytovateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu Poskytovatele; to neplatí, žádal-li Zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

7.9. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené ve smlouvě, může Zákazník požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Poskytovatel nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Poskytovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi působilo značné obtíže.

7.10. V případě uplatnění odstranitelné vady, náleží Zákazníkovi i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud Poskytovatel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

7.11. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Poskytovatele za vady může upravit reklamační řád Poskytovatele.

8. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

8.1. Zákazník nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé ceny produktu či zboží.

8.2. Produkty, které Poskytovatel prostřednictvím Webového rozhraní prodává (online vzdělávací programy, webináře, knihy, CD) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle práva duševního vlastnictví, a to zejména dle autorského práva.

8.3. Zákazník může užívat jednotlivé produkty  či služby pouze pro osobní potřebu a v souladu s těmito podmínkami. Zákazník nesmí sám, ani prostřednictvím třetí osoby:

8.3.1. užívat produkty pro neosobní, komerční, veřejné účely či jiné nevhodné účely, včetně účelů, které by mohly způsobit Poskytovateli újmu;

8.3.2. užívat produkty v rozporu s právním řádem;

8.3.3. pořizovat rozmnoženiny či kopie produktů, dále produkty půjčovat, prodávat, nabízet, vysílat či jakkoliv jinak sdělovat veřejnosti či šířit, a to zejména osobám blízkým, přátelům, kolegům a osobám v obdobném postavení;

8.3.4. pozměňovat či jakkoliv jiným způsobem zasahovat do produktů, včetně převádění či úpravy obsahu;

8.3.5. užívat produkty jako dílo jakýmkoliv nevhodným způsobem;

8.3.6. využívat automatizované nástroje pro užívání či jakoukoliv manipulaci s produkty;

8.3.7. upravovat, měnit, obcházet či jakkoliv manipulovat se zabezpečením, šifrováním či jakkoliv zasahovat do technologií, v rámci kterých jsou produkty nabízeny;

8.3.8. jakkoliv jinak užívat produkty v rozporu se zákony v oblasti práva duševního vlastnictví, ochrany osobnosti, či jinými zákony, popřípadě těmito podmínkami.

8.4. Užívání produktů v rozporu s těmito podmínkami představuje podstatné porušení smlouvy a těchto VOP, přičemž Poskytovateli v takovém případě vznikají nároky na náhradu škody, bezdůvodné obohacení a další nároky.

8.5. Zákazník se zavazuje dodržovat v důvěrnosti veškeré informace, které se v souvislosti s plněním smlouvy dozví.

9. volba práva a právní režim

9.1. Smlouva a jakékoliv právní vztahy, které z ní vyplývají nebo jsou z ní odvozené, včetně otázek jejího vzniku a platnosti, se řídí právními předpisy České republiky s vyloučením veškerých kolizních norem. Volbou práva podle předchozí věty není Zákazník, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

9.2. Vztahy, které nejsou upraveny těmito VOP či jinými dokumenty, jako jsou reklamační podmínky, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dalšími zákony.

10. Řešení sporů

10.1. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy uvedené v odst. 2.1.3 VOP. Informaci o vyřízení stížnosti Zákazníka zašle Poskytovatel na elektronickou adresu Zákazníka.

10.2. V případě sporů mezi Zákazníkem a Poskytovatelem budou mít soudy České republiky plnou pravomoc projednat veškeré spory vznikající mezi smluvními stranami, ledaže relevantní závazné právní předpisy stanoví jinak.

10.3. Podle právních předpisů EU jsou všichni Zákazníci spotřebitelé s bydlištěm v zemích EU oprávnění zahájit dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění, mimosoudní řešení jejich sporů s Poskytovatelem, a to v případě, že předmětný spor nebyl vyřešen přímo. Příslušným subjektem pro projednávání předmětných návrhů na zahájení mimosoudního řešení sporů je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 44, Praha 1, 11000, Česká republika, http://www.coi.cz.

10.4. Podle nařízení EU č. 524/2013 jsou Zákazníci spotřebitelé oprávněni zahájit mimosoudní řešení spotřebitelských sporů na internetu prostřednictvím platformy ODR pro online řešení spotřebitelských sporů dostupné na adrese: (ec.europa.eu/consumers/odr). Kontaktním místem podle předmětného nařízení je Evropské spotřebitelské centrum se sídlem  Štěpánská 44, 110 00 Praha 1.

10.5. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn plnit smlouvu uzavřenou dle těchto VOP a že disponuje veškerými oprávněními, včetně živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11.2. Smlouva včetně VOP je archivována Poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

11.3. Poskytovatel není ve vztahu ke Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování.

11.4. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 27. 3. 2023.